Kilpailu on oleellinen osa markkinataloutta ja talousjärjestelmää. Parhaimmillaan kilpailu alentaa kuluttajien tuotteiden hintoja, lisää ihmisten toimeliaisuutta ja tekee tuotteista sekä palveluista parempia. Mutta miten yritysten kannattaa ottaa kilpailu huomioon yritysmaailmassa? Tärkeintä on ymmärtää liiketoimintaan vaikuttava markkina- ja kilpailutilanne jo siinä vaiheessa, kun yritystä perustettaan. Tässä artikkelissa perehdymme kilpailun käsitteeseen hieman pintaa syvemmältä sekä liiketoiminnassa että myös muualla yritysmaailmassa.

Kilpailun käsite yritystoiminnassa

Jotta yritys voi pärjätä hyvin liiketoimiinsa kohdistuvassa kilpailussa, on tärkeä pohtia, mitä kilpailu on ja mistä se johtuu. Kilpailu on yksinkertaistettuna saman toimialan yritysten välinen tilanne, jossa asiakkaat pyrkivät päättämään olemassa olevan tarjonnan perusteella, minkä yrityksen hyödykkeitä käyttävät. Vaikka usein kuvitellaan, että suurin osa kilpailusta johtuu lähtökohtaisesti tuotteiden ja palvelujen tarjonnasta, kyse on enemmän kysyntäpuolen tarpeista.

Kysyntä ja kilpailun hyödyt

Mitä enemmän jollekin hyödykkeelle on kysyntää, sitä todennäköisempää on myös kovempi kilpailu. Kilpailun tavoitteena on kasvattaa oman yrityksen markkinaosuutta toisiin yrityksiin verrattuna. Mitä enemmän yritys saa markkinaosuutta itselleen, sitä enemmän yritys tuottaa. Kilpailun käsite on suhteellisen yksinkertaista ymmärtää. Sitä esiintyy toki talouselämän ulkopuolella muillakin elämän osa-alueilla, ja on kulttuurisidonnaista, miten kilpailuun suhtaudutaan eri ihmisryhmissä. Esimerkiksi yhdysvaltalainen kilpailukulttuuri voi näyttäytyä suomalaisille kylmänä ja kovana.

Kilpailusta on kuitenkin yritysmaailmassa hyötyä sekä yritysten että asiakkaiden näkökulmasta monestakin eri syystä. Kilpailu ensinnäkin tekee ihmisistä ja organisaatioista kekseliäämpiä, luoden näin hyvän alustan uusien asioiden luomiselle. Kilpailu siis lisää yritysten kykyä innovoida ja tuottaa parempia tuotteita ratkaisemalla uusia ja nykyisiä ongelmia uusilla tavoilla. Mitä enemmän kilpailua, sitä nopeammin uudet teknologiat kehittyvät, ellei esimerkiksi lainsäädäntö rajoita uusien patenttien tai muiden immateriaalioikeuksien rekisteröintiä.

Innovaatiot ja kilpailijoiden päätökset

Yritysten kannattaa huomioida kilpailu yritysmaailmassa erityisesti tuotekehityksen näkökulmasta, sillä jos oma yritys ei ole tuomassa uusimpia innovaatioita markkinoille, sen tekee joku muu. Uudet innovaatiot taas ovat tapa laajentaa asiakaskuntaa ja kehittää markkinoita eteenpäin. Lisäksi kilpailu ja sen aiheuttama positiivinen paine auttavat yritystä tekemään parempia päätöksiä nopeammin. Nykyisessä yritysmaailmassa yksi tärkeimpiä tapoja kilpailijoiden päihittämiseen, on huomioida se, minkälaisia päätöksiä kilpailijat tekevät ja missä aikataulussa.

Kilpailijoiden ymmärtäminen vaatii markkina- ja kilpailijatutkimuksen tekemistä, sillä usein yritysten välisessä kilpailussa moni asia jää vain arvailun varalle. Tärkeämpää oman yrityksen näkökulmasta onkin, että vaikka toisten yrityksien peliliikkeitä ei täysin tunneta, osataan niihin reagoida tarpeen tullen nopeasti. Kilpailun lisääntyessä yrityksen omien päätösten joustavuus ja yrityksen reagointikyky ovat siis hyvin tärkeitä asioita. Yksi yritysmaailman käytetyimmistä periaatteista on oppia epäonnistumaan nopeasti.

Resurssitehokkuus ja kilpailija-analyysi

Kilpailu auttaa yrityksiä keskittymään olennaiseen myös tuotannon puolella, ja käyttämään olemassa olevia resursseja tehokkaasti. Koska yritysten pitkän ajan kilpailussa kyse on siitä, kuinka paljon rahaa jää viivan alle, myös yritysten menoissa tulee olla tarkkana. Mitä tehokkaammin yritys käyttää resurssejaan, sitä paremmin se voi menestyä. Yritysten menot eli kaikki ostetut resurssit koostuvat monista eri osatekijöistä, joita ovat esimerkiksi materiaalit, työvoimakustannukset ja käytettävät ulkopuoliset palvelut.

Tehokkaasta resurssien käytöstä puolestaan voidaan puhua silloin, kun sekä työvoima että käytettävät materiaalit toimivat joustavasti ja laadukkaasti, eikä aikaa tai rahaa mene hukkaan. Hyvä kysymys onkin, miten kilpailu sitten kannattaa alun perin huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja resursseja hankkiessa. Tärkeintä on tehdä huolellinen kilpailija-analyysi ja tutkia markkinoita jo yrityksen perustamisen yhteydessä. Kilpailija-analyysissä kategorisoidaan sekä suorat että epäsuorat kilpailijat niiden tarjoamien hyödykkeiden näkökulmasta.

Suorat ja epäsuorat kilpailijat

Suorat kilpailijat ovat sellaisia yrityksiä tai muita organisaatioita, jotka toimivat suoraan samalla toimialalla ja joiden tarjonta on vastaava tai hyvin lähellä oman yrityksen tarjontaa. Tällaisilla yrityksillä on lähtökohtaisesti samanlaisista potentiaalisista asiakkaista koostuva kohderyhmä. Suorien kilpailijoiden kanssa kilpaillaan samasta markkinaosuudesta. Esimerkiksi ravintolan suorana kilpailijana voidaan pitää samassa kaupungissa sijaitsevaa toista ravintolaa, jonka aukioloajat ovat suunnilleen samat kuin omalla ravintolalla.

Epäsuorat kilpailijat taas muita toimijoita, jotka voivat olla samalta alalta tai eri aloilta, mutta joiden tarjonta kilpailee silti oman yrityksen tarjonnan kanssa. Tällaisia kilpailijoita ei luultavasti helposti huomioida aloittelevissa yrityksissä. Esimerkiksi ravintolan epäsuoria kilpailijoita ovat esimerkiksi kotona syöminen tai ruokakauppojen valmisruoat. Lisäksi myös älypuhelimia ja tietokoneita voidaan pitää ravintoloiden epäsuorina kilpailijoina, sillä ihmiset luovat nykyään sosiaalisia suhteita enemmän verkossa kuin ravintoloissa.

Kilpailijatutkimuksen tekeminen

Kilpailijatutkimus voidaan tehdä monella eri tavalla, joista käytetyimpiä ovat perinteiset netin tietolähteet ja asiakastutkimukset markkinan nykyisestä tilanteesta. Yrityksen ei myöskään kannata unohtaa benchmarkkausta, eli parhaiden käytäntöjen omaksumista alan parhailta yrityksiltä. Kilpailijoiden analysointi on luultavasti helpompaa kuin aluksi voi kuvitella. Kyse ei ole rakettitieteestä, vaan yksinkertaisimmillaan esimerkiksi kilpailijoiden nettisivujen ja markkinointimateriaalin tutkimisesta. Pelkillä julkisilla tiedoilla pääsee kilpailijatutkimuksessa todella pitkälle.

Suomessa on lisäksi saatavilla paljon julkisia tietoja esimerkiksi yritysten liikevaihdoista ja tuloksesta, jotka kuka tahansa voi käydä tarkistamassa muun muassa Kauppalehden, Fonectan ja Asiakastiedon nettipalveluista. Lisäksi jos yritys on aloittamassa toimintaa sellaisella toimialalla, jossa on myös pörssiyrityksiä, on aina hyvä peilata yrityksen omaa tekemistä ja numeroita pörssiyhtiöiden tuloslukuihin. Tällä tavalla yritys saa hyvää vertailutietoa siitä, miten menestyä kilpailussa nyt ja etenkin tulevaisuudessa.