Viisas ja kaukokatseinen yrittäjä tietää, että joskus oman henkilökunnan piiristä löytyvät voimavarat eivät riitä yrityksen asioiden tehokkaaseen hoitamiseen. Tällöin erilaiset konsultointipalvelut voivat olla elinehto yrityksen tulevaan menestykseen. Konsultointipalveluja tarjoavat nykypäivänä niin yksityiset konsultaatiopalvelut, kuin myös erilaiset yritykset. Toisinaan apua konsultointiin haetaan yksittäiseen ongelmaan, jolloin konsultin ammattitaito pääsee koetukselle. Konsultoinnin avulla yritykseen saadaan ammattitaitoista näkemystä ja parhaimmillaan ongelmat ratkeavat nopeasti ja joustavasti.

Ongelmien ennaltaehkäisy

Neuvottelujen avulla voidaan myös ehkäistä mahdollisia tulevia ongelmia. Ennaltaehkäisy onkin tärkeää etenkin sellaisissa yrityksissä, joissa on paljon työntekijöitä. Pahimmillaan ongelmat suurissa yrityksissä kehittyvät valtavaksi vyyhdiksi, jota on hankalaa lähteä jälkikäteen ratkomaan. Tämän vuoksi konsultoijien työpanos työpaikan erilaisilla toimialueilla on kultaakin kalliimpaa. Konsultointi voi parhaimmillaan ratkaista työpaikan kauan kestäneet ongelmat turvallisella ja neutraalilla tavalla, joka miellyttää kaikkia osapuolia.

Sisäinen ja ulkoinen konsultti

On tavanomaista, että suurissa firmoissa työskentelee yksi tai useampi konsultaatiota tarjoava henkilö, joka pyydetään hätiin aina tarkkaa tietotaitoa tarvittaessa. Sisäinen konsultaatio voi liittyä mihin tahansa firman sisällä toimivaan asiaan. Joskus neuvottelut käydään henkilöstöasioiden parissa, kun taas osa konsultaatioista on eksperttien tarjoamaa tukea itse työhön liittyvissä asioissa. Toisinaan kuitenkin tietyn alan eksperttiä tarvitaan vain kertaluontoisissa projekteissa tai hyvin harvoin.

Tällöin yrityksen on järkevämpää käyttää ulkoisen konsultin palvelua. Tällöin alan ammattilainen tulee antamaan eksperttinä mielipiteensä tiettyyn asiaan tukemaan yrityksen pysyvää henkilökuntaa mieltä askarruttavissa asioissa. Itse konsulteille tällainen pätkätyö voi olla hankalaa ja rasittavaa. Työpaikkaa joudutaan vaihtamaan sitä mukaa, kun uusia projekteja ilmenee. Onneksi usein projektit voivat kestää kuukausia tai vuosia, joten työpaikkaa ei joudu vaihtamaan jatkuvalla syötöllä.

Lakikonsultointi

Lainopilliset asiat voivat olla hyvin hankalia ja tuottaa paljon päänvaivaa yrityksissä. Onnistuakseen ja menestyäkseen markkinoilla yrityksen lakiasioiden tulee ehdottomasti olla kunnossa. Jos yritys kohtaa lainopillisia ongelmia, voi niistä pahimmillaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ja tämä johtaa helposti ansionmenetyksiin ja maineen kärsimiseen. Lakimiehen konsultointia tarvitaan erityisesti suurten muutosten aikakausina. Tällöin yritys on erityisen haavoittuvainen, sillä henkilöstö harjoittelee uusiin tilanteisiin sopeutumista.

Jos yrityksessä on parhaillaan käsillä esimerkiksi fuusioituminen tai muu merkittävä muutos työhön tai henkilöstöön liittyen, on hyvä ottaa ulkopuolinen konsultti yritykseen valvomaan, että muutokset tapahtuvat lainmukaisella tavalla. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi yritykselle saattaa olla eduksi ottaa lainopilliset neuvot vastaan ongelmatilanteita kohdattaessa. Näin ollen konsultti voi olla mukana ratkaisemassa ristiriitaisia tilanteita ja minimoimaan mahdolliset vahingot. Monessa yrityksessä lakimiehet tekevät tauotta töitä myös sopimusten solmimisen yhteydessä.

HR-konsultointi

HR-konsultointi on yksi tärkeimmistä konsultaation aloista missä tahansa yrityksessä. On nimittäin elintärkeää, että työntekijöiden asiat toimivat hyvin, olipa kysymys pienestä yksityisestä firmasta kuin myös massiivisesta julkisen puolen yrityksestä. Työntekijöiden asioiden hyvä sujuvuus ja työhyvinvointi heijastuvat jokaisen firman menestykseen. Kun työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tukea ohjaamaan itse työn tekemistä ja toisaalta HR-asioiden hyvään sujuvuuteen, voivat he paljon paremmin.

HR-konsultointi ei kuitenkaan auta ainoastaan työntekijöiden puolta yrityksissä. HR-puolen konsultti voi tukea myös yrityksen johtoporrasta työntekijöiden asioiden hoitamisessa ja heidän kanssaan käymissä neuvotteluissa. Joskus neuvottelut ovat raskaita johdettavia kummallekin osapuolelle. Lisäksi konsultit voivat ottaa kantaa esimerkiksi työn järjestelyyn liittyviin kysymyksiin ja ratkoa työilmapiirissä ilmeneviä puutteita ja ongelmia. Toisaalta HR-konsultit voivat toimia anonyymeinä palautteen käsittelijöinä ja ohjata parannusehdotuksia eteenpäin puolin ja toisin.

Konsultointi rekrytoinnin aikana

Joskus on myös tärkeää ottaa mukaan erityinen konsultti hoitamaan rekrytointia. Suurissa yrityksissä hyödynnetään usein ulkopuolisen rekrytointifirman palveluita. Firman työntekijät ovat rekrytoinnin ammattilaisia ja ymmärtävät seurata sellaisia merkkejä, joita sisäpiirissä työskentelevät tai johtoportaaseen kuuluvat henkilöt eivät välttämättä osaa edes etsiä. Lisäksi ylimääräinen konsultti voi olla tarpeen, kun halutaan pitää uusien työntekijöiden etsimisen ja palkkaamisen prosessi mahdollisimman läpinäkyvänä ja neutraalina.

Kun rekry saadaan toimimaan mahdollisimman neutraalisti, tämä lisää luottamusta yrityksen johtoon. Tällöin johtoportaan omat asenteet tai yksityiseen elämään liittyvät suhteet eivät yleensä vaikuta lopputulokseen ja kaikki voivat luottaa siihen, että uudet työntekijät on valittu kyvykkyyden ja omien meriittiensä pohjalta. Menestyneessä yrityksessä työntekijät on valittu huolellisen arviointiprosessin perusteella ja rekrytoinnissa on kiinnitetty huomiota aiempaan kokemukseen, motivaatioon ja koulutukseen.

Markkinointi- ja finanssikonsultti

Markkinointi on yksi menestyneen yrityksen kaikista tärkeimmistä osa-alueista. Tehokas markkinointi kasvattaa yrityksen asiakaskuntaa, vangitsee kohdeyleisön ja houkuttelee uusia yhteistyökumppaneita yrityksen piiriin. Markkinoinnilla on korkealle tähtäävät tavoitteet, joten joskus yrityksen sisältä löytyy erityisesti tähän osa-alueeseen keskittyneitä ammattilaisia. Toisena vaihtoehtona on hankkia ulkopuolinen konsultti. Ulkopuolisen markkinointikonsultin etuna on se, että konsultti voi katsoa firmaa ja sen toimintaa tuorein silmin ja neutraalilla tavalla

Yritysten raha-asiat ja talouden ylläpito ovat monimutkaisia rakenteita. Tyypillisesti yrityksiin palkataan kirjanpitäjä, joka hoitaa budjetoinnin ja suunnittelun sekä laskutuksen. Yrityksessä voi myös toimia hallitus, joka päättää vuosittain tai säännöllisin väliajoin firman finanssiasioista kokouksen voimin. Silloin tällöin hallitus kuitenkin palkkaa jonkun ulkopuolisen avun mukaan päätöksentekoon, etenkin, jos firman raha-asiat ovat vaativia, ja epävarma johtoporras kaipaa ylimääräistä mielipidettä siitä suunnasta, johon yrityksen kannattaa jatkossa lähteä.